fbpx
Chỉ đạo tuyến - GSDTHỗ trợ điểm nóng

Báo cáo tình hình mắc bênh ghẻ tại 03 xã của huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

Căn cứ báo cáo số: 20/BC – PDL ngày 14/3/2011 của Trung tâm Phong – Da liễu Quảng Ngãi về việc khám chữa bệnh da liễu cho nhân dân huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà đã thành lập Đoàn cán bộ cùng với Trung tâm Phong – Da liễu Quảng Ngãi để giải quyết. Bệnh viện xin báo cáo những kết quả giải quyết như sau

Show More

Related Articles

Back to top button