fbpx

Hỗ trợ điểm nóng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GHẺ TẠI 03 XÃ CỦA HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ báo cáo số: 20/BC – PDL ngày 14/3/2011 của Trung tâm Phong – Da liễu Quảng Ngãi về…

Báo cáo tình hình mắc bênh ghẻ tại 03 xã của huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

Căn cứ báo cáo số: 20/BC – PDL ngày 14/3/2011 của Trung tâm Phong – Da liễu Quảng Ngãi về…
Đóng