fbpx

Dược

Dược

Dược  

Kháng sinh và cách sử dụng

I.PHÂN LOẠI KHÁNG SINH: NHÓM BETA – LACTAM: 1.1. Phân nhóm Penicillin: – Aminopenicillin: Amoxicillin, Ampicillin, Bacampicillin, Metampicillin. – Benzylpenicillin: Penicillin G, Benethamin-penicillin G, Procaine-penicillin, Benzathine-penicillin. –…
Đóng