fbpx

Giá, Danh mục kỹ thuật

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG…

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG NGOÀI BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ 14/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG NGOÀI BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO…

Bảng giá viện phí bệnh viện Quy Hòa áp dụng từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 theo thông tư 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05 THÁNG…

Giá viện phí áp dụng theo thông tư 39/2018

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15 THÁNG…

Giá viện phí Theo thông tư 02 áp dụng đối tượng không thẻ BHYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH…

Danh mục giá viện phí 2018 Bệnh viện Phong – Da liễu Trung Ương Quy Hòa

BỘ Y TẾ CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH  VIỆN PHONG – DA LIỄU TW QUY HÒA…
Đóng