fbpx
Chức năng - Nhiệm vụGiới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BYT, ngày 08/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà. Là Bệnh viện Hạng I, có Chức năng, Nhiệm vụ và Mô hình tổ chức như sau:

I. Chức năng:

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh phong, người bệnh da liễu, bệnh lây qua đường tình dục, người bệnh HIV/AIDS ở tuyến cao nhất của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số bệnh đa khoa khác; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của Bệnh viện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển của Bệnh viện qua từng giai đoạn và kế hoạch hoạt động hàng năm của Bệnh viện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi chuyên môn trong giấy phép hoạt động của Bệnh viện và quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; ứng dụng các thành tựu khoa học nhằm mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân tại địa phương và trong cả nước; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật, ưu tiên đặc biệt về bệnh phong, da liễu, các bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS .

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức y tế và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của Bệnh viện đối với các đơn vị y tế tuyến dưới theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

5. Là cơ sở đào tạo thực hành, tham gia đào tạo chuyên ngành phong, da liễu và một số chuyên khoa khác của các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế.

6. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật.

7. Quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị của Bệnh viện. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

8. Tham gia, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

9. Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ, góp vốn, huy động vốn phù hợp với phạm vi lĩnh vực chuyên môn, khả năng của Bệnh viện và quy định của pháp luật.

10. Tự đánh giá chất lượng và chịu sự kiểm định chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; xây dựng, phát triển và tăng cường hệ thống bảo đảm chất lượng của Bệnh viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật.

Show More
Back to top button