fbpx
Chỉ đạo tuyến - GSDTThống kê - GS dịch tễ

KẾT QUẢ PHÁT HIỆN BỆNH NHÂN PHONG MỚI TẠI KHU VỰC 11 TỈNH MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN NĂM 2008

  1. Đặt vấn đề:

Năm 2008, bên cạnh các yếu tố thuận lợi là những khó khăn và thách như: Tình hình kinh tế phát triển chậm, tình hình lạm phát toàn cầu, giá cã leo thang; Dịch tễ Phong của 11 tỉnh rất phức tạp; Đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao; Các điều kiện về vật chất, phương tiện hoạt động thiếu thốn, hư hỏng nặng, kinh phí hoạt động có giới hạn… Đã ảnh hưởng không nhỏ đến từng chuyến công tác khám phát hiện bệnh nhân phong mới.

Mặc dù vậy, với sự cần cù chịu khó với sự nỗ lực không ngừng, sự phối hợp chặc chẽ từ tuyến Trung ương đến địa phương, với sự đầu tư các kỹ thuật đúng đắn như: Phương pháp “Khám có hình ảnh lâm sàng”, Khám tiếp xúc, khám nhóm,… Khu vực 11 tỉnh miền Trung – Tây nguyên đã khám cho 2.566.000 lượt người, phát hiện 144 bệnh nhân phong mới như sau:

  1. Kết quả phát hiện bệnh nhân phong mới năm 2008:
  2. Kết quả:

Stt Nội dung Số BN mới Tình hình BN mới năm 2008
Năm 2007 Năm 2008 Tàn tật độ II Nhóm MB BN < 15 tuổi
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Đà nẵng 5 7 3 42,86 3 42,86 0 0,00
2 Quảng nam 4 6 3 50,00 5 83,33 0 0,00
3 Quảng ngãi 8 9 0 0,00 7 77,78 0 0,00
4 Bình định 12 8 1 12,50 7 87,50 0 0,00
5 Phú yên 8 5 0 0,00 4 80,00 1 20,00
6 Khánh hòa 14 23 2 8,70 17 73,91 0 0,00
7 Ninh thuận 14 30 5 16,67 13 43,33 1 3,33
8 Kon tum 25 18 1 5,56 5 27,78 5 27,78
9 Gia lai 51 33 4 12,12 22 66,67 3 9,09
10 Đắc lắc 4 4 1 25,00 4 100 0 0,00
11 Đắc Nông 5 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 Miền Trung 65 88 14 15,91 56 63,64 2 2,27
 Tây nguyên 85 56 6 10,71 31 55,36 8 14,29
 Toàn miền 150 144 20 13,89 87 60,42 10 6,94


  1. Nhận xét:

– Năm 2008, toàn khu vực khám 2.566 lượt người và phát hiện 144 bệnh nhân phong mới:

– Tỉnh có số bệnh nhân phong mới nhiều là: Gia Lai 33 BN, Kon Tum 18 BN, Ninh thuận 30 BN, Khánh Hòa 23 BN.

– Tỉnh có số bệnh nhân phong mới tăng trong năm 2008 là: Khánh Hòa, Ninh thuận.

– Tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh nhân phong mới năm 2008 là: 13,89%, tăng 1,89% so với năm 2007. Các tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới trên 15% là: Đà Nẵng 42,86%, Quảng Nam 50,00%, Ninh Thuận 16,67%, Đắc Lắc 25,00%.

– Tỷ lệ bệnh nhân dưới 15 tuổi ở bệnh nhân phong mới năm 2008 là: 6,94%, giảm 0,39 % so với năm 2007. Các tỉnh có tỷ lệ bệnh nhân trẻ em ở bệnh nhân phong mới cao là: Phú Yên: 20%, Kon Tum 27,78%, Gia Lai 9,09%.

– Tỷ lệ bệnh nhân phong mới nhóm MB năm 2008 là: 64,42%, năm 2007 là: 61,81%. Đặc biệt tỷ lệ này cao ở 4 tỉnh như: Quảng Nam 83,33%, Quảng Ngãi: 77,78%, Bình Định 87,50%, Phú Yên 80,00%, Khánh Hòa: 73,91, Gia Lai 66,67%, Đắc Lắc 100%.

III. Tóm lại:

Mặc dù số lượng bệnh nhân phong mới hàng năm giảm dần, song với tính chất và đặc điểm về bệnh nhân MB, bệnh nhân trẻ em, bệnh nhân tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới, sự xuất hiện không đều của bệnh nhân phong mới tại các vùng miền của khu vực 11 tỉnh miền Trung – Tây nguyên… Cho thấy vẫn còn chứa đựng sự phức tạp về dịch tể không thể chủ quan. Việc khống chế nguồn lây trong cộng đồng sẽ không thể tách rời với các phương pháp khám phát hiện, đặc biệt là phương pháp khám phát hiện chủ động với các phương pháp: “Khám có hình ảnh lâm sàng”, khám tiếp xúc, khám cụm dân cư, khám nhóm…

Ngày 03/02/2009

Nguyễn Khánh Hòa

Show More

Related Articles

Back to top button