fbpx
Hội nghị - Hội thảoHợp tácTin nổi bật

Liên quan giữa liệu pháp kháng vi-rút kết hợp và tỷ lệ CD4/CD8 với nguy cơ mắc ung thư Kaposi, ung thư hạch không Hodgkin ở bệnh nhân HIV

Nguồn: dermatologyadvisor.com, 21/9/2021
Người dịch: Quang Tiến, 23/9/2021

Theo kết quả của nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Infectious Diseases, mặc dù được điều trị bằng liệu pháp kháng vi-rút kết hợp (combination antiretroviral therapy – cART), bệnh nhân HIV có tỷ lệ CD4/CD8 thấp vẫn tăng nguy cơ mắc ung thư Kaposi (Kaposi sarcoma – KS), còn những bệnh nhân có số lượng tế bào CD8 cao thì tăng nguy cơ mắc ung thư hạch không Hodgkin (non-Hodgkin lymphoma  – NHL).

Sử dụng dữ liệu thuần tập thu được tại 12 quốc gia ở Châu Âu từ năm 2000 đến năm 2014, các nhà nghiên cứu hướng đến việc đánh giá mối liên hệ giữa việc khôi phục tỷ lệ CD4/CD8 và nguy cơ mắc KS hoặc NHL ở những bệnh nhân HIV đã kiểm soát mức tải lượng vi-rút (huyết tương HIV-1 RNA ≤ 500 bản sao/mL) trong vòng 9 tháng sau khi bắt đầu điều trị bằng cART. Một phân tích thứ cấp bao gồm tổng số 19.133 bệnh nhân có số lượng tế bào CD4 từ 500/mm3 trở lên tại thời điểm bắt đầu phân tích.

Sử dụng các phép chuyển đổi spline, các nhà nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ CD4/CD8, số lượng tế bào CD4 và CD8 dưới dạng các biến phụ thuộc thời gian. Thời điểm bắt đầu là thời điểm đo tỷ lệ CD4/CD8 đầu tiên trong vòng 6 tháng sau khi kiểm soát vi-rút, với tình trạng vi-rút trong máu bị ức chế kéo dài.

Phân tích 56.708 bệnh nhân (độ tuổi trung bình là 38 tuổi) cho thấy 49% là nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và 25% là nữ. Thời gian theo dõi trung bình là 59 tháng kể từ thời điểm bắt đầu. Tại thời điểm bắt đầu, số lượng tế bào CD4 trung bình là 414/mm3 (phạm vi liên phần tư [IQR], 296-552), số lượng tế bào CD8 trung bình là 936/ mm3 (IQR, 670-1304) và tỷ lệ CD4/CD8 trung bình là 0,43 (IQR, 0,28- 0,65). Tổng cộng 221 bệnh nhân được chẩn đoán mắc KS 9 tháng sau thời điểm bắt đầu (IQR, 2-37), và 187 bệnh nhân được chẩn đoán mắc NHL 18 tháng sau thời điểm bắt đầu (IQR, 7-42).

Sau khi điều chỉnh số lượng tế bào CD4 và tải lượng vi-rút, các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng tỷ lệ CD4/CD8 thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc KS. So với tỷ lệ CD4/CD8 là 1, tỷ lệ CD4/CD8 là 0,8 mang lại tỷ lệ nguy cơ (hazard ratio – HR) là 1,18 (95% CI, 0,98-1,42) và tỷ lệ CD4/CD8 là 0,3 mang lại tỷ lệ HR là 2,02 (95% CI, 1,23-3,31). Mối tương quan ngược giữa tỷ lệ CD4/CD8 và nguy cơ mắc KS đã tăng lên đáng kể ở những bệnh nhân có số lượng tế bào CD4 ³ 500/mm3 ở thời điểm bắt đầu.

Mặc dù tỷ lệ CD4/CD8 thấp không liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc NHL, nguy cơ này tăng đáng kể ở những bệnh nhân có số lượng tế bào CD8 cao. So với số lượng tế bào CD8 là 1000/mm3, số lượng tế bào CD8 là 2000/mm3 mang lại tỷ lệ HR là 1,61 (95% CI, 1,09-2,37) và số lượng tế bào CD8 là 3000/mm3 tỷ lệ HR là 3,14 (95% CI, 1,58-6,22). Các phân tích thứ cấp cho thấy mối tương quan giữa tỷ lệ CD4/CD8 với nguy cơ mắc KS cũng như số lượng tế bào CD8 và nguy cơ mắc NHL tăng lên đáng kể ở những bệnh nhân có số lượng tế bào CD4 ³ 500/ mm3 ở thời điểm bắt đầu.

Các yếu tố độc lập khác có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc KS và NHL là thất bại vi-rút học và tuổi tác. Ngoài ra, bệnh nhân nhiễm HIV là nam quan hệ tình dục đồng giới có nguy cơ mắc KS cao hơn, trong khi bệnh nhân nam giới khác thì tăng nguy cơ mắc NHL.

Các hạn chế của nghiên cứu này bao gồm “sự thiếu thông tin về biểu hiện lâm sàng của bệnh KS, các phân nhóm mô học của bệnh NHL, và tình trạng huyết thanh do vi rút liên quan đến bệnh NHL”.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Cần có các nghiên cứu sâu hơn để làm rõ tác động của tỷ lệ CD4/CD8 đối với nguy cơ mắc các bệnh khác liên quan đến HIV, để xác định các biện pháp phòng ngừa cụ thể có thể thực hiện được”.

Combination Antiretroviral Therapy and CD4/CD8 Ratio on the Risk for Kaposi Sarcoma, Non-Hodgkin Lymphoma in Patients With HIV Infection

Despite treatment with combination antiretroviral therapy (cART), patients with HIV infection with low CD4/CD8 ratios had an increased risk of developing Kaposi sarcoma (KS), and those with high CD8 counts had an increased risk of developing non-Hodgkin lymphoma (NHL), according to results of a study published in Clinical Infectious Diseases.

Using data obtained from a large cohort collaboration conducted in 12 countries in Europe between 2000 and 2014, researchers aimed to evaluate the relationship between CD4/CD8 ratio restoration and the risk for KS or NHL in patients with HIV infection who achieved virologic control (plasma HIV-1 RNA ≤ 500 copies/mL) within 9 months of initiating treatment with cART. A secondary analysis included a total of 19,133 patients with CD4 counts of 500/mm3 or greater at baseline.

Using spline transformations, the researchers analyzed CD4/CD8 ratio, CD4 count, and CD8 count as time-dependent variables. Baseline was the time of the first CD4/CD8 measurement within 6 months after virologic control, with persistent suppressed viremia.

Of the 56,708 patients (median age, 38 years) included in the analysis, 49% were men who have sex with men (MSM) and 25% were women. The median follow-up period was 59 months from baseline. At baseline, the median CD4 count, CD8 count, and CD4/CD8 ratio were 414/mm3 (interquartile range [IQR], 296-552), 936/mm3 (IQR, 670-1304), and 0.43 (IQR, 0.28-0.65), respectively. A total of 221 patients were diagnosed with KS 9 months (IQR, 2-37) after baseline, and 187 were diagnosed with NHL 18 months (IQR, 7-42) after baseline.

After adjustment for CD4 count and viral load, the researchers observed that a low CD4/CD8 ratio was associated with an increased risk for KS. Compared with a CD4/CD8 ratio of 1, a CD4/CD8 ratio of 0.8 yielded a hazard ratio (HR) of 1.18 (95% CI, 0.98-1.42), and a CD4/CD8 ratio of 0.3 yielded an HR of 2.02 (95% CI, 1.23-3.31). The inverse association between CD4/CD8 ratio and the risk for KS was significantly increased among patients with CD4 counts of 500/mm3 or greater at baseline.

Although a low CD4/CD8 ratio was not associated with an increased risk for NHL, the risk for NHL significantly increased among patients with high CD8 counts. Compared with a CD8 count of 1000/mm3, a CD8 count of 2000/mm3 yielded an HR of 1.61 (95% CI, 1.09-2.37), and a CD8 count of 3000/mm3 yielded an HR of 3.14 (95% CI, 1.58-6.22). Secondary analyses showed that the association between CD4/CD8 ratio and the risk for KS and CD8 count and the risk for NHL was significantly increased among patients with CD4 counts of 500/mm3 or greater at baseline.

Other independent factors associated with an increased risk for KS and NHL were virologic failure and older age. In addition, patients who were MSM had an increased risk for KS, whereas men had an increased risk for NHL.

Limitations of this study included “the absence of information on KS clinical presentation, NHL histological subtypes, and viral serostatus associated with NHL,” the researchers noted.

“Further studies are needed to clarify the impact of the CD4/CD8 ratio on the risk for other HIV-related diseases, to know which specific preventives measures could be implemented,” the researchers concluded.

Source: dermatologyadvisor.com, 21/9/2021

Show More

Related Articles

Back to top button