fbpx
Cơ cấu tổ chứcKhối phòng chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện; Ngày 25 tháng 6 năm 1976, dòng Phanxico bàn giao Bệnh viện Quy Hòa cho Bộ Y tế. Bệnh viện được đổi tên thành Khu Điều trị Phong Quy Hòa từ đây. Khu Điều trị Phong Quy Hòa được thành lập Ban giám đốc, Chi bộ, Công đoàn cơ sở, Hội phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Tổ chức cán bộ cùng một số phòng/khoa khác, Hội đồng bệnh nhân và các tổ, khối.

BSCKII. Vũ Bá Toản – Phó Giám đốc, Kiêm TP. TCCB

Ngày 26 tháng 8 năm 1999, tại Quyết định số 1572/1999/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đổi tên và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Khu điều trị Phong Quy Hòa thành Bệnh viện Phong và Da liễu Quy Hòa trực thuộc Bộ Y tế, Phòng Tổ chức cán bộ được kiện toàn lần thứ nhất.

Ngày 02 tháng 3 năm 2005, tại Quyết định số 539/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Phòng Tổ chức cán bộ được kiện toàn lần thứ hai. – Năm 2006 – 2011, sát nhập giữa phòng Tổ chức cán bộ và Phòng hành chính quản trị thành phòng Tổ chức hành chính. – Tháng 5 năm 2012, được tách ra từ Phòng Tổ chức Hành chính.

Nhân lực: Hiện nay phòng có 14 cán bộ, trong đó Chuyên khoa cấp II 02 người, Ths 01 người, Cử nhân 03 người, trình độ khác 08 người.

Gồm các bộ phận: quản lý nhân lực; đào tạo cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ Bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ Bệnh viện.

Nhiệm vụ và quyền hạn: Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, sắp xếp và đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng viên chức. – Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch và làm thống kê báo cáo theo quy định; Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các phòng/khoa; Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trật tự trong Bệnh viện; quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan; Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện; Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, học tập chính trị, chính sách, văn hoá ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ; Phối hợp với các phòng/khoa đề xuất với Giám đốc những vấn đề liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội; Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét giải quyết.

Nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của Ban Giám đốc; Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất với Giám đốc phương hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện trong phạm vi được giao.

Chỉ tiêu kế hoạch: 100% CBVC và tập thể khoa, phòng có đăng ký thi đua và nhận xét đánh giá cuối năm; Lưu trữ tốt hồ sơ cán bộ đúng quy trình, tổ chức đánh giá CBVC hàng năm đúng và đủ. 100% hồ sơ cán bộ viên chức và hợp đồng đầy đủ thông tin, cập nhật kịp thời; Công tác quản lý nhân lực, xây dựng đội ngũ thực hiện đúng quy trình, Quy định; không để người vi phạm quy chế mà không phát hiện và không bị xử lý; Công tác đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo đúng quy trình; Phối hợp với các khoa, phòng điều phối CBVC cho phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh của các khoa; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Dân quân tự vệ, trật tự an ninh chính trị được đảm bảo; Công tác Hội đồng bệnh nhân.

Thành tích đạt được:

Từ năm 1976 – 2016 tập thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

Các danh hiệu được trao tặng từ năm 2012 đến nay:

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng năm 2013, 2015 và năm 2016.

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng tập thể lao động xuất sắc năm 2013, 2014, 2015 và năm 2016;

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012 đến 2016.

Danh hiệu cá nhân: nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Giám đốc Bệnh viện, Bộ Trưởng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen.

Show More

Related Articles

Back to top button