fbpx
Cơ cấu tổ chứcKhối phòng chức năng

PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

Lịch sử hình thành:

Phòng Vật tư – Quản trị được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện.

Tháng 01 năm 2012, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được tách ra từ Phòng Vật tư – Quản trị.

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế ngày càng trưởng thành và phát triển.

Lãnh đạo đương nhiệm:

Phụ trách phòng: ThS Nguyễn Đăng Vinh.

Nhân lực:

Hiện nay phòng có 10 cán bộ, trong đó:

– Thạc sỹ: 01

– Kỹ sư: 03

– Cử nhân đại học: 04

– Trình độ khác: 02

Gồm các bộ phận: Quản lý, mua sắm, bảo trì, sửa chữa Trang thiết bị y tế; Quản lý, mua sắm, cấp phát Hóa chất – Vật tư tiêu hao.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Chức năng: Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý mua sắm, bảo trì, sửa chữa Trang thiết bị y tế và Hóa chất – Vật tư tiêu hao trong Bệnh viện.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Xây dựng kế hoạch đấu thầu về mua sắm Trang thiết bị y tế, Hóa chất – Vật tư tiêu hao cho toàn Bệnh viện trình phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Nhà nước;

– Xây dựng Định mức sử dụng Hóa chất, Vật tư tiêu hao cho các Khoa phòng trong Bệnh viện.

– Cung ứng đầy đủ các Trang thiết bị y tế, Hóa chất – Vật tư tiêu hao theo đề xuất, dự trù đã được duyệt của các Khoa, Phòng.

– Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng máy.

– Tổ chức triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn Trang thiết bị y tế theo định kỳ và theo yêu cầu của các khoa, phòng đã được phê duyệt.

– Kiểm tra định kỳ và đột xuất các Khoa, Phòng trong Bệnh viện về quản lý, sử dụng và bảo quản, sử dụng Trang thiết bị y tế theo quy định.

– Tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, năm cho Bộ Y tế và Ban Giám đốc về tình hình quản lý và sử dụng Trang thiết bị y tế; Hóa chất – Vật tư tiêu hao.

– Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc và nhận xét từng viên chức trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ để trình Giám đốc Bệnh viện khen thưởng, đề bạt, kỷ luật.

– Nhiệm vụ khác: Theo sự phân công của Ban Giám đốc.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất với Giám đốc phương hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện trong phạm vi được giao.

Định hướng phát triển:

– Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị và Hóa chất – Vật tư tiêu hao theo dự toán ngân sách giao hàng năm theo đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng phù hợp chuyên môn.

– Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng cũng như kiểm định, hiệu chuẩn các trang thiết bị trong Bệnh viện định kỳ theo quy định.

– Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý Trang thiết bị y tế, Hóa chất – Vật tư tiêu hao, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm Trang thiết bị y tế, Hóa chất – Vật tư tiêu hao. Tiến tới triển khai thực hiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng.

– Cập nhật các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu, quản lý Trang thiết bị y tế và Hóa chất – Vật tư tiêu hao.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến, cải tiến góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa Trang thiết bị y tế của Bệnh viện.

– Tham gia công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, tham gia đề án 1816 theo sự phân công chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện.

– Đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng tích cực tham gia bồi dưỡng năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao. Kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Thành tích khen thưởng:

Từ ngày thành lập Phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều thành tích, khen thưởng:

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2012, 2014, 2018.

– Tập thể lao động xuất sắc năm 2017, 2018, 2019.

Ngoài ra, nhiều cá nhân Phòng Vật tư – Thiết bị y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Giám đốc Bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế, Công đoàn y tế tặng Bằng khen.

Show More

Related Articles

Back to top button