fbpx
Cơ cấu tổ chứcKhối phòng chức năng

Tài chính kế toán

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TCKT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Đặc điểm tình hình:

          Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, theo dõi và quản lý của Phó Giám đốc kinh tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Hiện nay phòng có 17 cán bộ; Trong đó: (Ths: 03 người; Cử nhân: 14 người):

Nhân sự:

 • Tổng số cán bộ: 17 (Biên chế 12, hợp đồng ngắn hạn: 05)
 • Nữ : 17
 • Thạc sỹ: 03
 • Cử nhân: 14
 •  Tổ chức công tác kế toán:
 • 01 Trưởng phòng kiêm kế toán tổng hợp
 • 02 Phó phòng (Kế tốn sự nghiệp + Kế toán viện phí)
 • Kế toán thanh toán các chế độ: tiền lương, tiền trực, phẫu thuật, thủ thuật….
 • Kế toán thanh toán, Kho bạc, công nợ
 • Kế toán Dược
 • Kế toán thuế
 • Kế toán vật tư, công cụ, dụng cụ
 • Kế tóan hóa chất VTTH
 • Kế tóan sửa chữa lớn TSCĐ và mua sắm TSCĐ
 • Kế toán viện phí BHYT
 • Kế toán viện phí trực tiếp
Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

Trong quá trình hoạt động, Phòng Tài chính – Kế toán luôn nhận được sự quan tâm của Ban Giám đốc, sự phối hợp của các khoa phòng trong Bệnh viện và sự nổ lực, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ nhân viên phòng Tài chính Kế toán.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

          – Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách hàng năm của các nguồn kinh phí hoạt động trình Bộ Y tế phê duyệt. Trên cơ sở dự toán đã được duyệt, lập dự toán chi ngân sách trong năm cho từng hoạt động chuyên môn và kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được duyệt.

          – Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu phí theo quy định.

          – Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

          – Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

          – Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

          – Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

          – Giải ngân kiểm soát chi tiêu ngân sách phục vụ cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động chương trình mục tiêu, dự án phòng chống phong.

          – Tham gia các hoạt động đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, tài sản cố định, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

          – Cập nhật chế độ chính sách của Nhà nước, chấp hành giải quyết chế độ chính sách, tiền lương cho CBCNV trong đơn vị.

          – Lập các báo cáo tài chính, thường xuyên báo cáo, trao đổi thông tin về tình hình sử dụng kinh phí, vướng mắc về Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế, chấp hành chủ trương chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế công tác tài chính.

II/ Thành tích đạt được:

1/ Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị:

          – Lập dự toán Ngân sách năm, quý, kiểm tra các định mức chi tiêu, kiêm tra đột xuất, thương quy quỹ, quầy thuốc. Xây dựng phương án tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

          – Xây dựng kế hoạch hàng tháng, kiểm tra định kỳ một tháng một lần, có thông báo hàng quý về thu và sử dụng các nguồn thu, chi đúng quy định.

          – Thu viện phí và thanh toán thu viện phí đúng thời gian quy định. Quyết toán với BHYT hàng quý đúng hạn. Báo cáo tài chính kế toán định kỳ quý, năm.

          – Thực hiện thu, chi hoạt động xã hội hóa chi trả lợi tức theo quy định.

          – Đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định.

          – Tự kiểm tra tài chính, đánh giá tình hình hoạt động chế độ chính sách và quản lý các khoản thu, chi tài chính.

2/ Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích, các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

          Để đạt được thành tích trên là nhờ sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân viên trong phòng Tài chính kế toán.

          Cập nhập, tiếp nhận xử lý các văn bản pháp quy trong lĩnh vực quản lý tài chính.

          Phối hợp đồng bộ giữa các Khoa, phòng.

3/ Thực hiện các nhiệm vụ khác:

          – Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

– Thực hiện tốt các Nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Bệnh viện.

          – Tham gia các hoạt động do Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức.

4/ Phương hướng, nhiêm vụ trong thời gian tới:

          – Rà soát các quy chế đã ban hành như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế mua sắm sửa chữa tài sản… để nguyên cứu điều chỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay.

          – Đẩy mạnh công tác quản lý các bộ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trong phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện triệt để Pháp lệnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Cương quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu trong đội ngũ cán bộ công chức.

          – Thực hiện đúng chủ trương, chế độ, chính sách quy định của Nhà nước về công tác tài chín kế toán. xây dựng phương án tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động của Bệnh viện.

          – Tổ chức tốt quy trình thu, chi, quyết toán khám chữa bệnh BHYT và quản lý Nhà thuốc Bệnh viện có hiệu quả.

          – Tiến hành hạch toán một số dịch vụ có hiệu quả, xây dựng định mức thu chi, giá thành và cơ chế phân phối hợp lý. Tổ chức đấu thầu mua thuốc, hóa chất, y dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật tư thông dụng để kịp thời phục vụ chuyên môn.

          – Thực hiện phương thức thanh toán BHYT theo dự toán.

          – Nghiên cứu khoa học, áp dụng các thành tựu nghiên cứu.

III. Những hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

          – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 216 và năm 2019.

          – Danh hiệu tập thể: tập thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

          – Danh hiệu cá nhân: nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm cụ được giám đốc Bệnh viện, Bộ Trưởng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen

Show More

Related Articles

Back to top button