fbpx
Thông báoTin nổi bật

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC DỰ ÁN “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP VÀ CẢI TẠO BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HOÀ HƯỚNG TỚI LÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NAM TRUNG BỘ”

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà hướng tới là Bệnh viện đa khoa khu vực Nam trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt hình thức thi tuyển phương án kiến trúc Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà hướng tới là Bệnh viện đa khoa khu vực Nam trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-BYT ngày 15/12/2022 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc dự án “Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà hướng tới là Bệnh viện đa khoa khu vực Nam trung Bộ”;

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ- TWQH ngày 23/12/2022 của Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà hướng tới là Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Trung Bộ với các thông tin như sau:

  1. Tên Dự án: Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Phong – Da liễu
    Trung ương Quy Hoà hướng tới là Bệnh viện đa khoa khu vực Nam trung Bộ
  2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà
  3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước
  4. Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển phương án kiến trúc sẽ được nhận miễn phí 01 bộ hồ sơ mời thi tuyển phương án kiến trúc tại địa chỉ:

– Ban chuẩn bị đầu tư, Nhà nghiệp vụ hành chính, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà (Cơ sở 1: Khu vực 2 – P. Ghềnh Ráng – TP. Quy Nhơn – Bình Định).

– Số điện thoại: 02563.747.777 (Văn thư).

  1. Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển và Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi: xem Phụ lục Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc (kèm theo).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy giới thiệu và CMND hoặc CCCD khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển./.

Tải tại đây: Thông báo mời thi tuyển 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển

Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc

Nhiệm vụ thiết kế 

Khu vực Nam trung bộ

TB 1339
QC DA
Khu vực Nam Trung Bộ
NVTK DA
QD 675
Show More

Related Articles

Back to top button