fbpx
Chỉ đạo tuyến - GSDTThống kê - GS dịch tễ

Tình Hình Phát Hiện Bệnh Nhân Phong Mới Năm 2012 Và 6 Tháng Đầu Năm 2013 Khu Vực 11 Tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên

 Khám phát hiện sớm bệnh nhân phong mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Dự án phòng chống phong. Với ý nghĩa nêu trên, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, khu vực 11 tỉnh miền Trung – Tây nguyên từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 5 tỉnh Tây nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng đã nỗ lực tổ chức khám cho 4.190.271 lượt người (Năm 2012: 3.054.071 người, 6 tháng 2013: 1.136.200 người), đã phát hiện được 118 bệnh nhân phong mới.

  1. Kết quả đạt được:

1.1. Số người khám để phát hiện bệnh nhân phong mới:

Stt Tỉnh Số người được khám
Kế hoạch Năm 2012 6 tháng 2013
Thực hiện So sánh Thực hiện So sánh
1 Đà nẵng 150.000    153.245 102,16 74.100 49,40
2 Quảng nam 230.000    257.000 111,74 41.600 18,09
3 Quảng ngãi 220.000    160.862 73,12 115.700 52,59
4 Bình định 220.000    413.495 187,95 141.200 64,18
5 Phú yên 150.000    235.800 157,20 28.700 19,13
6 Khánh hòa 220.000    205.236 93,29 30.000 13,64
7 Kon tum 150.000    270.521 180,35 80.000 53,33
8 Gia lai 400.000    473.540 118,39 127.100 31,78
9 Đắc lắc 300.000    308.025 102,68 148.000 49,33
10 Đắc nông 140.000    157.848 112,75 100.200 71,57
11 Lâm Đồng 220.000    418.499 190,23 249.600 113,45
  Miền Trung 1.190.000 1.425.638 119,80 431.300 36,24
  Tây nguyên 1.210.000 1.628.433 134,58 704.900 58,26
  Toàn miền 2.400.000 3.054.071 127,25 1.136.200 47,34

Nhận xét:

– Năm 2012: tỉnh thực hiện đạt kế hoạch khám phát hiện là: Đà nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng; Tỉnh không đạt kế hoạch là: Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

– Sáu tháng năm 2013: tỉnh thực hiện đạt chưa đạt trên 50% kế hoạch khám phát hiện là: Đà nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc.

1.2. Tình hình phát hiện bệnh nhân phong mới:

1.2.1. Năm 2012:

Stt Tỉnh BN mới

Năm 2011

Tình hình BN mới năm 2012
Tổng cộng Nhóm MB TT độ II BN < 15 tuổi
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Đà nẵng 5 5 3 60,00 0 0 0 0
2 Quảng nam 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Quảng ngãi 5 9 8 88,89 1 11,11 0 0
4 Bình định 7 2 0 0 0 0 0 0
5 Phú yên 2 3 2 66,67 1 33,33 0 0
6 Khánh hòa 10 9 6 66,67 0 0 1 11,11
7 Kon tum 14 12 7 58,33 1 8,33 1 8,33
8 Gia lai 31 26 14 53,85 4 15,38 2 7,69
9 Đắc lắc 9 6 3 50,00 4 66,67 0 0
10 Đắc Nông 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Lâm Đồng 2 1 1 100 0 0 1 0
  Miền Trung 32 28 19 67,86 2 7,14 1 3,57
  Tây nguyên 58 45 25 55,56 9 20,00 3 6,67
  Toàn miền 90 73 44 60,27 11 15,07 4 5,48

Nhận xét:

– Tỉnh phát hiện bệnh nhân phong mới đạt kế hoạch là: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắc Lắc. Các tỉnh còn lại không đạt chỉ tiêu.

– Tỉnh có số bệnh nhân phong mới nhiều: Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Tỉnh có số bệnh nhân tăng là: Khánh Hòa, Đắc Lắc. Tỉnh có số bệnh nhân giảm nhanh là: Quảng Nam, Bình Định.

– Có 03 tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới trên 15% là: Phú Yên, Gia Lai, Đắc Lắc. So với năm 2011, tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 tăng là: Quảng Ngãi, Đắc Lắc; tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 giảm là: Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai.

– Tỷ lệ MB ở bệnh nhân phong mới giảm 14,17% so với năm 2011, tỷ lệ này cao ở hầu hết các tỉnh trong khu vực miền Trung – Tây nguyên trừ: Bình Định, Gia Lai, Đắc Lắc.

– Tỷ lệ bệnh nhân dưới 15 tuổi chiếm 5,48%, hai tỉnh thường xuyên có tỷ lệ này cao là: Kon Tum, Gia Lai.

1.2.2. Sáu tháng đầu năm 2013:

Stt Tỉnh BN mới

6 tháng 2012

Tình hình BN mới 6 tháng đầu năm 2013
Tổng cộng Nhóm MB TT độ II BN < 15 tuổi
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Đà nẵng 3 2 2 100 0 0 0 0
2 Quảng nam 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Quảng ngãi 5 3 3 100 0 0 0 0
4 Bình định 2 8 7 87,50 1 12,50 1 12,50
5 Phú yên 1 1 1 100 1 100 0 0
6 Khánh hòa 5 0 0 0 0 0 0 0
7 Kon tum 1 9 4 44,44 1 11,11 2 22,22
8 Gia lai 12 19 13 68,42 3 15,79 3 15,79
9 Đắc lắc 5 2 1 50,00 0 0 0 0
10 Đắc Nông 0 1 1 100 0 0 0 0
11 Lâm Đồng 1 0 0 0 0 0 0 0
  Miền Trung 16 14 13 92,86 2 14,29 1 7,14
  Tây nguyên 19 31 19 61,29 4 12,90 5 16,13
  Toàn miền 35 45 32 71,11 6 13,33 6 13,33

Nhận xét:

–   Sáu tháng đầu năm 2013 đã khám cho 1.136.200 lượt người phát hiện 45 bệnh nhân phong mới (Đạt 60,00% so với chỉ tiêu năm 2013; tăng 28,57% so với cùng kỳ năm 2012).

–   Tỉnh có số bệnh nhân mới tăng so với 6 tháng năm 2012 là: Bình Định, Kon Tum, Gia Lai; Tỉnh có số bệnh nhân mới giảm so với cùng kỳ năm 2012 là: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Lâm Đồng; Tỉnh chưa phát hiện có bệnh nhân mới là: Quảng Nam, Khánh Hòa.

–   Tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh nhân phong mới: 13,33%, giảm 6,67% so với kết quả 6 tháng năm 2012. Tỉnh có tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới ≥ 15% là: Gia lai, Phú Yên.

–   Tỷ lệ bệnh nhân MB ở BN phong mới: 71,11%, tăng 19,67% so với kết quả 6 tháng đầu năm 2012. Tỷ lệ này cao ở các tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai.

–   Tỷ lệ bệnh nhân trẻ em ở BN phong mới: 13,33%, tăng 10,47% so với kết quả 6 tháng năm 2012.

  1. Tóm lại:

– Hình thức khám phát hiện chủ động trong thời gian qua tập trung vào các phương pháp:

+ Khám có ảnh Lâm sàng.

+ Khám tiếp xúc mở rộng.

+ Khám cụm dân cư.

+ Hỗ trợ khám phát hiện.

          – Năm 2012 các tỉnh không đạt các chỉ tiêu khám phát hiện là:

          + Số người được khám để phát hiện bệnh phong có: Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

          + Số bệnh nhân phong mới được phát hiện có: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắc Nông, Lâm Đồng.

          + Tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới ≥ 15% có:  Phú Yên, Gia Lai, Đắc Lắc.

          – Sáu tháng năm 2013 các tỉnh chưa đạt 50% các chỉ tiêu khám phát hiện là:

          + Số người được khám để phát hiện bệnh phong có: Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai.

          + Số bệnh nhân phong mới được phát hiện có: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Lâm Đồng.

          + Tỷ lệ tàn tật độ 2 ở bệnh nhân phong mới ≥ có:  Phú Yên, Gia Lai.

          + Tỷ lệ trẻ em ở bệnh nhân phong mới cao ở 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Bình Định.

Ngày 16/05/2014

nguyễn khánh hòa

Show More

Related Articles

Back to top button